Institucija: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Paraiškos registracijos numeris: 9
Būsena: MTEP darbas atliktas
Paraiškos pateikimo data: 2011-09-26 13:42:46

MTEP darbo pavadinimas:

Aukštojo mokslo studijų politikos tyrimų metodologijos taikymas studijų reformai vertinti ir tobulinti

Trumpas darbo aprašymas:

Užsakomi MTEP darbai bus vykdomi pagal projektą „Studijų sistemos analizė ir tobulinimas“ (STAT, projekto kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-004).
Projekto tikslas – plėtoti studijų sistemos kokybės tyrimų metodologiją, atsižvelgus į Lietuvos studijų reformos poreikius, kryptis ir Europos aukštojo mokslo erdvės (toliau – EAME) kūrimo tendencijas. Užsakomi darbai įgyvendins pagrindinį projekto uždavinį: sukurti studijų politikos tyrimų metodologiją ir ją pritaikyti analizuojant studijų reformos nuostatų įgyvendinimą.
Studijų politikos kokybinių tyrimų metodologija (toliau – Metodologija) buvo sukurta ankstesniame projekto etape; ji aprėpia studijų kokybės, studijų socialinės-ekonominės aplinkos ir studijų sistemos valdymo sritis bei jose integruotus žmogiškųjų išteklių plėtros prioritetus (darnų vystymąsi, lygias galimybes, informacinę visuomenę ir kt.), interpretuojamus aukštojo mokslo kontekste. Tokie kompleksiniai studijų politikos tyrimai yra tarpkryptiniai, siejantys socialinių mokslų kryptis – edukologiją, sociologiją, psichologiją, vadybą ir administravimą, teisę. Metodologiją sudaro: bendrosios nuostatos; koncepcijos pagrindimas; vertinamosios sritys ir posričiai; vertinimo kriterijai ir kokybiniai rodikliai.
Užsakomi MTEP darbai atitinka dvi Metodologijos taikymo prieigas:
• Lietuvos studijų politikos 2009 – 2011 m. pokyčių (studijų reformos) analizę;
• dabartinės Lietuvos studijų politikos ir EAME bei ES strateginių nuostatų iki 2020 m. lyginamąją analizę.
Atliekant šiuos MTEP darbus turi būti parengta Metodologijos taikymo strategija, atsižvelgus į studijų politikos sričių ir posričių tarpusavio ryšius ir sinergiją, pagrįstas kiekvienos vertinamosios srities tyrimo metodų (jų derinių) parinkimas ir suderinimas su studijų politikos įgyvendinimo vertinimo kiekybiais rodikliais ir (arba) tinkama statistika.
Kompleksinių studijų politikos tyrimų rezultatų pagrindu bus parengta:
• Studijų reformos įgyvendinimo ataskaita (publikacija);
• Studija apie Lietuvos studijų reformos reikšmę EAME kontekste ir ateities įžvalga (publikacija).
Studijų politikos priemonių ir jų įgyvendinimo procesų tobulinimo rekomendacijos (studijų reformos ateities įžvalga) bus grindžiama ne tik šios projekto veiklos tyrimų rezultatais, bet ir su MTEP darbais suderintais reprezantatyviais studijų sistemos suinteresuotų šalių (studentų, dėstytojų, aukštųjų mokyklų administracijos ir socialinių partnerių) sociologiniais tyrimais.
Remiantis Metodologijos taikymo patirtimi, bus suformuluoti jos tobulinimo/patikslinimo pasiūlymai ir Metodologijos taikymo studijų sistemos stateginiame valdyme rekomendacijos, pagrindžiančios jos integravimo į kuriamą nacionalinę Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemą nuostatas.

Techninė užduotis:


MTEP darbo vykdytojai:

VŠĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

MTEP darbo duomenys:

Numatomas viešas darbo pristatymas:

Viešas MTEP darbo „AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ POLITIKOS TYRIMŲ METODOLOGIJOS ŽVALGOMASIS TAIKYMAS“ rezultatų pristatymo renginys vyks 2014 m. kovo 12 d. 9 – 12 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, Universiteto g. 9/1, 201 a.
Detalesnė informacija dėl dalyvavimo renginyje: Tel.: (8 5) 212 6898, el. p.: mosta@mosta.lt

Pareiškėjo kontaktai:

Institucija: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Atsakingas asmuo: Vilma Bakutienė
Telefono numeris: (8 5) 212 6898